สมัครงาน

ใบสมัครงานในเครือทวีชัยกรุ๊ป

หมายเหตู *สามารถเลือกกรอกได้ตามข้อมูลที่มี โดยข้อมูลที่สำคัญต้องกรอกจะใส่เครื่องหมาย *

หนังสือยินยอมความเป็นส่วนตัว *เพื่อให้ทางบริษัทตรวจสอบปะวัติของท่าน*DOWLOAD

ประวัติส่วนตัว
*

ประวัติการศึกษา (Educational)

   ระดับประถมศึกษา ( Primary)

   มัธยมศึกษา (Secondary)

   อาชีวศึกษา (Vocational)

   อนุปริญญา (Higher Vocational)

   ปริญญาตรี (Bachelor Degree)

   ระดับการศึกษาอื่น ๆ (Education Other)


ภาษา (Language)

   ภาษาไทย (Thai)

      การพูด (Speaking)
      การเข้าใจ (Understanding)
      การอ่าน (Reading)
      การเขียน (Writing)

   อังกฤษ (English)

      การพูด (Speaking)
      การเข้าใจ (Understanding)
      การอ่าน (Reading)
      การเขียน (Writing)

   จีน (Chinese)

      การพูด (Speaking)
      การเข้าใจ (Understanding)
      การอ่าน (Reading)
      การเขียน (Writing)

   ภาษาอื่น ๆ (OtherLanguages)
      การพูด (Speaking)
      การเข้าใจ (Understanding)
      การอ่าน (Reading)
      การเขียน (Writing)

ประวัติการทำงาน (Employment History)

   สถานที่ทำงานที่ 1.

   สถานที่ทำงานที่ 2.

   สถานที่ทำงานที่ 3.

   สถานที่ทำงานที่ 4.


บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านเเละบริษัทสอบถามได้
(Persons other than relatives can be contacted)

ความรู้พิเศษ (Special ability)


ในตำแหน่งงานที่ต้องมีการค้ำประกัน (Can you provide a guarantor)


ในการปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนกันไป (Can you work shift by shift)

ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนตำเเหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม (Can you rotate your work position)